Listy rosyjskie

Znany już czytelnikom naszym Siergiej Szarapow, narodowiec, przywiązany do prawosławia, tak kreśli to położenie:
„Staro-obriadcy nie posiadają możności dowieść swojej
przynależności do roskołu, ponieważ władza nie uznaje za roskolników tych, co pochodzą z rodziców prawosławnych, zapisanych do metryk swojej parafii.
Tymczasem ogromna ilość takich rodziców, przynależnych do roskołu, była gwałtem bez jej woli zapisana do ksiąg cerkiewnych.
Dla takich roskolników, których ilość jest znacznie większą, niż starowierców zarejestrowanych, wytworzono położenie bez wyjścia.
Roskolnik oficyalny może swobodnie, wziąwszy ślub u swego duchownego, zapisać swe małżeństwo do ksiąg policyjnych i zrobić je prawnem.
Dzieci jego będą uważane za prawe, jego majątkowe i rodzinne stosunki będą uregulowane.
Zupełnie inną jest sytuacya roskolnika, oficyalnie podług metryk należącego do kościoła prawosławnego.
Małżeństwo jego do policyjnych ksiąg zapisane być nie może i dlatego uważane jest jako życie na wiarę, dzieci jego, jako nieprawe, są pozbawione praw rodzinnych i majątkowych;
za sprawiony mu pogrzeb odpowiada przed władzą duchowny starowierca.
Trudno sobie wyobrazić więcej smutne położenie, a to tem bardziej, że niema z niego wyjścia, ponieważ przejście z prawosławia na starowierstwo jest niedozwolone".
W poprzednim liście wspominaliśmy o kongresie misyonarzy rosyjskich w Orle, na którym wygłosił swą słynną mowę Stachowicz.
Czytelnicy przypominają sobie, jak niektórzy misyonarze ponuro kreślili skutki swej działalności przeciwko sektom i roskołowi, jak odzywali się o konieczności nawracania drogą
miłości, a nie represyi administracyjnej i sądowej. Niezmierna większość jednak oświadczyła się za starym systemem.
Swoją drogą ten stary system miał swoją piętę Achillesową; byli popi, co umieli wyciągnąć z niego korzyści dla siebie i dla... roskołu.
Daje nam o tem pojęcie obszerna korespondencya z cze dryńskiego powiatu gubernii permskiej, umieszczona w ,.St.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: