Listy rosyjskie

Rada państwa przychylnie przyjęła wniosek Sipiagina, ażeby uwłaszczyć starowierców, dzierżawiących grunty rolne na Litwie i Białorusi. Przebywają oni tara od setek lat, t. j.
od czasu, kiedy uciekli na Litwę, szukając wolności wyznania.
Osiedlali się ca łemi gminami lub rodzinami na roli, którą im jako pracowitym i dobrze prowadzącym się chętnie oddawano w dzierżawę.
Pierwszy Murawiew zwrócił uwagę na ten żywioł rdzennie rosyjski i postanowił go wzmocnić.
— W tym celu wydał okólnik, na mocy którego roskol nicy, dzierżawiący grunty w gubernii wileńskiej, grodzieńskiej, kowieńskiej i mińskiej, oraz w czterech powiatach gubernii
witeb skiej, otrzymywali prawa (tymczasowe zresztą) nie ustępowania z dzierżaw, choćby kończyły się kontrakty i płacenia za dzierżawę co najwyżej 3 rs. od dziesięciny.
— Jakkolwiek okólnik ten został przez generał - gubernatora Potapowa wkrótce cofnięty, wszakże już w r.
1870 ministerstwo spraw wewnętrznych wzięło sprawę w swoje ręce i dnia 22 maja 1876 r.
ukazały się przepisy, stanowiące, żeby we wszystkich dobrach prywatnych, w których starowiercy dzieżawią grunty z czasów przed dn. 17 czerwca 1863 r.
, grunty te pozostawiono nadal w ich dzierżawie na tych samych warunkach, które obowiązują strony w chwili wydania przepisów, oraz, że na żądanie obu stron lub samego tylko
właściciela dóbr, dokonywa się skup dzierżaw przy udziale państwa.
— Nowa ustawa o ich uwłaszczeniu, to tylko dalszy krok na drodze prawodawczej, po której konsekwentnie postępowano.
„Nowoje Wremia" cieszy się, że „w ten sposób naprawiono wreszcie niesprawiedliwość, wyrządzoną tej cząstce ludności rosyjskiej, która w chwili zaburzeń pozostawała wierną
interesom rosyjskim, państwowości rosyjskiej i która za swą wierność cierpiała" (?!).
W tymże samem „N. Wremieni" p.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: