Statut

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą “Lubuska Fundacja Judaica”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 • Andrzeja Kirmiela
 • Ewę Ochwiejewicz

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adrianę Miśkiewicz w kancelarii notarialnej w Zielonej Górze, ul. Jedności 3/2, w dniu 7 lutego 2006, Rep. A do nr 827/2006 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności statutowej.

§ 6

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

§ 7

1. Fundacja używa pieczątki wskazującej jej nazwę i adres.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 9

Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 10

Misją Fundacji jest „Budowanie atmosfery szacunku dla wartości kultury żydowskiej z poszanowaniem różnorodności kulturowej otoczenia”. Celami Fundacji są:

 1. Poszerzanie i propagowanie informacji dotyczących Żydów, ich historii, kultury i osiągnięć cywilizacyjnych oraz aktualnych problemów ze szczególnym uwzględnieniem Holokaustu.
 2. Wspieranie działań mających na celu ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego Żydów w województwie lubuskim.
 3. Wspieranie działań edukacyjnych związanych z historią i kulturą Żydów, a także wspieranie edukacji interkulturowej, edukacji regionalnej i edukacji dla dziedzictwa.
 4. Krzewienie tolerancji i dialogu międzykulturowego oraz międzyreligijnego poprzez propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości żydowskiej.
 5. Tworzenie podstaw do współpracy ludzi różnych kultur, religii i tradycji

§ 11

Zmiana celów Fundacji następuje w trybie zmiany statutu Fundacji na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.

§ 12

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Ewidencjonowanie materialnego dziedzictwa kultury żydowskiej na ziemi lubuskiej.
 2. Organizacja działań kulturalnych, naukowych, dydaktycznych i wydawniczych przybliżających społeczeństwu tradycję i kulturę żydowską.
 3. Czynne i bierne współuczestniczenie z działaniami innych organizacji w zakresie celów zbieżnych z działaniami Fundacji.
 4. Dokumentowanie życia społecznego i kulturalnego mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości żydowskiej.
 5. Prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i pracowników placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie edukacji interkulturowej, edukacji regionalnej oraz edukacji dla dziedzictwa.
 6. Prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie festiwali, koncertów, imprez i wystaw.
 7. Organizowanie podróży edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 8. Podejmowanie działalności inwestycyjnej umożliwiającej realizację celów Fundacji.

§ 13

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 14

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań i czynności.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 15

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie oraz środki pieniężne nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 16

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów.
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 5. Innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe lub zagraniczne osoby prawne lub fizyczne.
 6. Dochody uzyskane z działalności statutowej.

§ 17

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 19

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 20

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 100.000 zł (sto tysięcy), uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

 

§ 21

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Dochody uzyskane przez Fundację są przeznaczone na jej działalność statutową.

§ 22

Niedozwolone jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanym dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. Dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Władze Fundacji

§ 23

1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem oraz Rada Fundacji.

2. Członków Zarządu powołują Fundatorzy.

3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu.

4. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek rezygnacji, odwołania przez Fundatorów lub śmierci członka Zarządu.

§ 24

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych na czteroletnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Decyzję o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalaniu ich wynagrodzenia podejmują Fundatorzy.

4. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Fundatorów.

§ 25

Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

 1. Nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 2. Istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji.

§ 26

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 27

Zarząd w szczególności:

 1. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji, w tym plany finansowe.
 2. Uchwala regulaminy.
 3. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
 4. Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
 5. Tworzy i znosi oddziały Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne.
 6. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej.
 7. Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji, oraz połączenia z inną fundacją.
 8. Podejmuje decyzje w sprawie prowadzenia zbiórek środków finansowych.
 9. Prowadzi negocjacje z potencjalnymi sponsorami.
 10. Podejmuje decyzje w sprawie przeznaczenia i wysokości środków finansowych na wspieranie konkretnych działań.
 11. Podejmuje decyzję we wszelkich sprawach nieprzekazanych do dyspozycji innych organów.

§ 28

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.

2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

3. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje stanowisko Przewodniczącego Fundacji.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Zarząd co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 29

W razie śmierci Fundatora członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością głosów członków Rady Fundacji obecnych, przy obecności co najmniej 50% członków Rady Fundacji.

§ 30

1. Rada Fundacji, nadzoruje działalność Zarządu Fundacji i wykonuje inne uprawnienia przewidziane w niniejszym Statucie.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 10 osób, w tym z Przewodniczącego.

3. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy z zastrzeżeniem postanowień § 36.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w razie:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa, z dniem doręczenia rezygnacji do Fundacji,

b) śmierci członka Rady Fundacji.

5. Członek Rady Fundacji nie może być:

a) członkiem Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Nie można też łączyć członkostwa w Radzie Fundacji ze stosunkiem pracy w Fundacji,

b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym z winy umyślnej.

6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji wygasa.

7. Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Fundatora, Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji i Sekretarza Rady Fundacji.

8. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

9. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji obrady prowadzi Sekretarz Rady Fundacji; w razie nieobecności Przewodniczącego i Sekretarza, obrady prowadzi członek Rady Fundacji wskazany przez Przewodniczącego Rady Fundacji a w przypadku braku wskazania, członek wybrany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji.

§ 31

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.

4. Do ważności uchwał Rady Fundacji konieczne jest zaproszenie wszystkich jej członków listem poleconym lub w inny skuteczny sposób co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Fundacji. Zaproszenie może być dostarczone pocztą elektroniczną; zaproszenie w tej formie wymaga potwierdzenia, przez członka Rady Fundacji, otrzymania zaproszenia.

5. Uchwały Rady Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, chyba że statut stanowi inaczej.

6. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

7. Rada Fundacji może zapraszać na swoje posiedzenia osoby niebędące jej członkami. Osoby te uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.

§ 32

Czynności w imieniu Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady Fundacji, a pod jego nieobecność Sekretarz Rady Fundacji, bądź upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady Fundacji.

§ 33

 Do zadań Rady należy:

 1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 2. propagowanie celów dla których powstała Fundacja,
 3. inicjowanie kierunków działalności Fundacji,
 4. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania,
 5. wyrażania opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
 6. określanie ilości członków Zarządu Fundacji,
 7. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji,
 8. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,
 10. reprezentowanie Fundacji w stosunkach z Zarządem Fundacji,
 11. podejmowanie innych uchwał zastrzeżonych statutem.

§ 34

1. Zbycie lub obciążenie nieruchomości należy do Fundatora.

2. Zbycie lub obciążenie składników majątku trwałego Fundacji, których wartość przekracza 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia wartości przenoszącej kwotę 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) wymaga uprzedniej zgody Fundatora.

3. Rada Fundacji może postanowić, że wydatki na określone cele i rodzaje działalności statutowej i gospodarczej ponad kwotę 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagać będą jej zgody.

§ 35

1. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b) dokonywania kontroli majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Do wykonania czynności określonych w pkt. b) Rada Fundacji może zatrudnić na koszt Fundacji osoby posiadające profesjonalne przygotowanie w tym zakresie.

2. Członkom Rady nie może być przyznane wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie. Postanowienie to nie wyłącza możliwości uchwalenia przez Radę zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji.

§ 36

W razie śmierci Fundatora:

 1. Rada Fundacji może powołać uchwałą Rady Fundacji, większością 3/4 głosów obecnych członków Rady Fundacji, dodatkowe osoby do składu Rady Fundacji,
 2. Odwołanie członka Rady Fundacji, może nastąpić uchwałą Rady Fundacji większością 3/4 głosów obecnych członków Rady Fundacji. Osoba, której dotyczy sprawa nie bierze udziału w głosowaniu,
 3. W miejsce członka odwołanego, Rada Fundacji może powołać nowego członka Rady Fundacji.

 

Przepisy wspólne dla Rady Fundacji i Zarządu Fundacji

 

§ 37

Fundator może powołać siebie na członka Rady Fundacji albo członka Zarządu Fundacji.

§ 38

Fundator nie będąc członkiem Rady Fundacji lub członkiem Zarządu Fundacji, ma uprawnienia do przeprowadzenia kontroli działania Fundacji. Ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień od poszczególnych członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 39

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa Prezes Zarządu Fundacji w powiązaniu z jednym z pozostałych członków Zarządu.

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych może składać Prezes Fundacji wraz ze skarbnikiem będącym członkiem Zarządu Fundacji lub też inną osobą będącą członkiem Zarządu Fundacji i wyznaczoną przez Zarząd Fundacji do zaciągania zobowiązań .

3. Oświadczenia woli, wszelkie pisma intencyjne w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo  Prezes Zarządu Fundacji.

 

Organ nadzoru

 

§ 40

Ministrem właściwym do spraw nadzoru nad Fundacją jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zmiana Statutu

 

§ 41

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 42

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 43

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 44

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 45

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 46

1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

2. Księgowość Fundacji prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami szczegółowymi dla Fundacji.