Statut

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą “Lubuska Fundacja Judaica”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 • Andrzeja Kirmiela
 • Ewę Ochwiejewicz

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adrianę Miśkiewicz w kancelarii notarialnej w Zielonej Górze, ul. Jedności 3/2, w dniu 7 lutego 2006, Rep. A do nr 827/2006 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Zielona Góra.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności statutowej.

§ 6

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. Poszerzanie i propagowanie informacji dotyczących Żydów, ich historii, osiągnięć cywilizacyjnach oraz aktualnych problemów.
 2. Ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego Żydów w województwie lubuskim.
 3. Promowanie kultury żydowskiej na terenie województwa lubuskiego.
 4. Zewidencjonowanie materialnego dziedzictwa kultury żydowskiej na ziemi lubuskiej.
 5. Walka z antysemityzmem i nietolerencją.
 6. Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o Holocauście.
 7. Upowszechnianie wiedzy na temat współczesnego Izraela.
 8. Organizacja imprez kulturalnych i dydaktycznych przybliżających społeczeństwu tradycje, zwyczaje i kulturę żydowską.
 9. Wspieranie działań edukacyjnych związanych z historią i kulturą Żydów, a także wspieranie edukacji interkulturowej, edukacji regionalnej i edukacji dla dziedzictwa.
 10. Krzewienie tolerancji, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.
 11. Tworzenie podstaw do współpracy ludzi różnych kultur, religii i tradycji poprzez realizację zadań w zakresie: kultury, nauki, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony dóbr kultury, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie
  oraz publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Fundacji.
 3. Wspieranie działań edukacyjnych w kierunku kształtowania tożsamości regionalnej.
 4. Zaznajamianie z kulturą i dorobkiem innych narodowości, ze szczególnym uwzględnieniem narodu żydowskiego.
 5. Propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości żydowskiej.
 6. Dokumentowanie życia społecznego i kulturalnego mniejszości narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości żydowskiej.
 7. Organizowanie kursów, szkoleń i sesji naukowych.
 8. Organizowanie, a także udział w spotkaniach, konferencjach oraz seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 9. Prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i pracowników placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie edukacji interkulturowej, edukacji regionalnej oraz edukacji dla dziedzictwa.

Prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie festiwali, koncertów, imprez i wystaw.

 1. Organizacja turystyki krajowej i zagranicznej.
 2. Ochrona miejsc związanych z kulturą mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości żydowskiej.
 3. Organizowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej naukowej, oświatowej, kulturalnej i artystycznej.
 4. Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.
 5. Współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami o podobnym profilu działania i wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 6. Korzystanie z wolontariuszy w zakresie działalności pożytku publicznego.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 100 zł (sto złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów.
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 5. Innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe lub zagraniczne osoby prawne lub fizyczne.
 6. Dochody uzyskane z działalności statutowej.

§ 13

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 16

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 100.000 zł (sto tysięcy), uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

§ 17

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Dochody uzyskane przez Fundację są przeznaczone na jej działalność statutową.

Władze Fundacji

§ 18

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Fundator zostaje członkiem Zarządu.
 3. Fundatorzy mogą powołać kolejnych członków Zarządu. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek rezygnacji, odwołania lub śmierci.

§ 19

Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:

 1. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, niezgodnie ze statutem;
 2. istotnego naruszenia postanowień statutu Fundacji.

§ 20

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 21

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 22

Zarząd w szczególności:

 1. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji.
 2. Sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji.
 3. Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
 4. Tworzy i znosi oddziały Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne.
 5. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej.
 6. Podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
 7. Podejmuje decyzje w sprawie prowadzenia zbiórek środków finansowych.
 8. Prowadzi negocjacje z potencjalnymi sponsorami.
 9. Podejmuje decyzje w sprawie przeznaczenia i wysokości środków finansowych na wspieranie konkretnych działań.
 10. Zatwierdza roczne sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe.

§ 23

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 3. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje stanowisko Przewodniczącego Fundacji.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należacych do zadań Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 24

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie zarządu działający łacznie.
 2. W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 zł (pięć tysięcy) oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Przewodniczący Fundacji.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

Organ nadzoru

§ 25

Ministrem właściwym do spraw nadzoru nad Fundacją jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiana statutu

§ 26

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Zmiany mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 28

W sprawach związanych z połączeniem z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 29

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarzad Fundacji.

§ 30

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 31

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia zarządzającego wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.